Menu
Mandje 0

Algemene voorwaarden

Alle aankopen die verricht worden via de webshop van Ellelicious worden beheerst door de hiernavolgende algemene voorwaarden. Best place to the place to the chain.

Andersluidende voorwaarden van de koper worden niet aanvaard, behoudens geldigheid cookie definitie aanvaardende deur door Ellelicious.

Artikel 1 - Algemene gegevens

***, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, handelend onder de handelsbenaming "Ellelicious", met maatschappelijke zetel te 8900 Ieper, Gildenstraat 3 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer ***

Telefoon 0493/710319

E-mail info@ellelicious.be

Website www.ellelicious.be

BTW-nummer ***

Artikel 2 - Aanbod

Via de webshop van Ellelicious kunnen bestellingen worden geleverd

Ieder product wordt voorgesteld aan de hand van een illustratieve afbeelding en een bijende productomschrijving. Available in technical and access to the material and the size of the accessoire available are shall shall also include. Juwelen die worden verkocht niet meer hygiënische redenen.

Bij specifieke vragen over een product kan steeds contact worden opgenomen via info@ellelicious.be.

De koopovereenkomst komt te staan ​​na aanvaarding van de bestelling door Ellelicious. Indien de mogelijkheid bestaat om de levering uit te laten, is de geldigheid van de levering vatbaar. De koper kan in dit geval geen aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding.

Indien promoties van bijzondere aanbiedingen met een beperkte geldigheidsduur worden aangeboden via de webshop, wordt de overeensettingsdatum weergegeven.

Artikel 3 - Prijs

Alle prijzen (in euro) die worden vermeld via de webshop zijn steeds inclusief BTW en alle door de koper ten laatste te nemen taksen.

Deportkosten, vervoer, reserveren, levering en kosten, worden als afzonderlijke aangerekend.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de woorden zoals het woordelijk wordt omschreven. De-in-the-man-to-man-to-the-man-to-the-man-to-the-man-of-the-man-to-life.

Artikel 4 - Betalingswijze

Voor bestellingen via de webshop aanvaardt Ellelicious de volgende betalingswijzen:

  • Bankcontact

Ellelicious makes use from the payment-systeem Mollie ter garantie van een veilige betaling.

Vanaf het moment dat de fout zich heeft voorgedaan, is de overeenkomst gesloten.

Indien Ellelicious binnen een termijn van 14 kalenderdagen, is er geen koopovereenkomst tot standgekomen.

Artikel 5 - Eigendomsvoorbehoud

Zolang de koper de totale prijs van het beste product is niet betaald, blijft dit eigendom van Ellelicious.

Artikel 6 - Levering

Ellelicious to help to purchase to the copper in a termijn of 30 purchase to the request of the request door Ellelicious.

De koper ontvangt een verzendingsnotificatie op het moment dat aangekochte producten worden verzonden.

Alle verzendingen, nationaal en internationaal, gebeuren via Bpost.

When the best-of-the-place-of-the-most

Standaard levering (gratis in de winkel)

Nationale verzending (België): 5.50 €

Verzending buurlanden (Nederland, Luxemburg, Duitsland en Verenigd Koninkrijk): 6 euro / EUR

Verzending overige EU-landen + VS: 12 euro / EUR

Overige landen: 20 euro / EUR

Aan de hand van het e-trackingsysteem van Bpost kan de bestelling online traceren via de track en trace code die staat vermeld in de verzendingsnotificatie.

Artikel 7 - herroepingsrecht

De koper dient Ellelicious schriftelijk in stellen dat zijn aan zijn trekken wenst te verzaken. Voor het gebruik van het elektronische herroepingsformulier dat te vinden is op de website van Ellelicious en dat staat vermeld op de orderbevestiging. Ellelicious de herroeping host, wordt de geldigheid van de herroeping aan de koper bevestigd.

Dealer moet de producten onverwijld, doch in elk geval niet later dan 7 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om herroepen aan Ellelicious heeft meegedeeld, terugzenden van overhandigen in de winkel van Ellelicious van via Bpost naar het volgende adres:

Ellelicious
Gildenstraat 3,
8900 Ieper

Ingeval de koper van dit verzakingsrecht gebruik maakt, betaalt Ellelicious de rieten betaalde aankoopprijs terug. De teruggave gebeurt via dezelfde betalingswijze als diegene die de koper heeft afgezonden om de betaling te verrichten.

De kosten verbonden aan het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de koper.

Indien de teruggestuurde producten zijn beschadigd of stellen van de waardevermindering die te wijten is aan de koper.

Alleen producten die zich in de originele verpakking bevinden en samen met alle accessoires en toebehoren en de factuur van het aankoopbewijs worden teruggenomen. Zullen in geen geval worden teruggenomen:

Gebruikte, bevuilde, beschadigde of informige artikelen

Artikelen waarvan het label verwijderd is

Artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt of volgens de specificaties van de klant vervaardigde goederen

Artikel 8 - Wettelijke garantie

De koper heeft recht op 1 week garantie op fabricagefouten op de aangekochte producten. Andere beschadigingen of diefstal van de aangekochte producten vallen niet onder de gevormde garantie.

De garantietermijn begint te lopen vanaf de levering van het product.

Artikel 9 - Bijstand na verkoop

Indien producten worden aangekocht via de webshop van Ellelicious, worden volgende gratis diensten na verkoop aangeboden:

  • Het bijstellen van het juweel
  • Het is de garantie van het juweel gedurende de garantieperiode

Artikel 10 - Klachten

Alle klachten overwogen gebreken van gebreken in gebreken binnen de geldigheidsduur van de levering aanwezig en controle van de levering binnen de 48 uur na de levering schriftelijk te worden gemeld aan Ellelicious.

In the color of the brillen and sunflower in the illustration of the illume of the illusion of the illusion of the illusion of the illusion of the illume of the illusion of the illusion of the illusion of the illusion of the illusion of the illume.

Niet inkennis van het gebrek, worden gemeld aan Ellelicious via info@ellelicious.be of schriftelijk op het adres van de winkel (Gildenstraat 3, 8900 Ieper).

Artikel 11 - Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Ellelicious, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door de koper meegedeelde content will single gebruikt worden voor volgende doeleinden:

  • De uitvoering van de sluiting
  • Het verwerken van de bestelling
  • Het verloop van één van meerdere mails zoals een mail. Inloggegevens, productdetails van verzendingsnotificaties staan
  • Het ontvangen van onze nieuwsbrief, informatie van acties voor reclame- en / of marketingdoeleinden

De koper beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de koper via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Ellelicious gratis de schriftelijke mededeling bekomen van zijn persoonsgegevens. Indien nodig kan de koper ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: de koper kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan de koper zich steeds richten tot Ellelicious via info@ellelicious.be of schriftelijk op het adres van de winkel (Gildenstraat 3, 8900 Ieper).

Ellelicious behandelt de gegevens van de koper als vertrouwelijke informatie en zal die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Wij geven uw naam en adres enkel door aan derden om ervoor te zorgen dat het product bij u geleverd wordt (bijvoorbeeld aan onze koerier of leverancier).

De koper is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Het paswoord van de koper wordt gecodeerd en opgeslagen, Ellelicious heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Ellelicious houd online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Neem contact op met Ellelicious via info@ellelicious.be of schriftelijk op het adres van de winkel (Gildenstraat 3, 8900 Ieper).

Artikel 12 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing op de bestellingen en aankopen die worden verricht via de webshop van Ellelicious.

Enkel de rechtbanken van West-Vlaanderen, afdeling Ieper zijn bevoegd om te oordelen over de uitvoering van de uitvoering van de koopovereenkomst.

Artikel 13 - Onafhankelijkheid

De nietigheid van een bepaling van een deel ervan brengt niet de nietigheid van alle overige bepalingen, vervat in deze algemene verkoopsvoorwaarden, met zich mee.